HMKFARM-Dau-tuoi-nho-giot-8-tia-cam-que-2

Đầu tưới nhỏ giọt 8 tia cắm trên dây 6mm có que cắm

Đầu tưới nhỏ giọt 8 tia cắm trên dây 6mm có que cắm

Đầu tưới nhỏ giọt 8 tia cắm trên dây 6mm có que cắm